Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.

Спорове решаване kidmag.eu

Министърът на икономиката в качеството си на компетентен орган за признаване на органите за алтернативно решаване на спорове /АРС/е одобрил Списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България.

Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки е достъпен тук. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Електронната платформа за ОРС е изградена и се администрира от Европейската комисия. Платформата, представлява единен портал за достъп на потребители и търговци, които искат да решат спор по извънсъдебен път.

Електронната платформа, изпълнява следните функции:

 • предоставя електронен формуляр за жалби, който може да бъде попълнен от жалбоподателя в съответствие;
 • уведомява ответната страна за подадената жалба;
 • определя компетентния орган или органи за АРС и предава жалбата до органа за АРС, която страните по спора са се споразумели да използват;
 • предлага безплатно електронно средство за управление на случаите, позволяващо на страните и на органа за АРС да провеждат процедурата за решаване на спора онлайн чрез платформата за ОРС;
 • предоставя на страните и на структурата за АРС езиков превод на информацията, която е необходима за решаването на спора и се обменя посредством платформата за ОРС;
 • предоставя електронен формуляр, чрез който органите за АРС предават информацията;
 • осигурява система за обратна връзка, която дава възможност на страните да изразят мнението си относно функционирането на платформата за ОРС и на органа за АРС, който е разгледал техния спор;
 • предоставя обща информация относно алтернативното решаване на спорове, съществуващите структури,координати на звената за контакт за ОРС, статистическа информация и др.

Много потребители не са запознати с наличието на органи за извънсъдебно решаване на спорове, както в България, така и в останалите държави-членки на Европейския съюз. Понякога, дори да и разполагат с такава информация, потребителите не могат сами да преценят кой е компетентният орган. Създадената от Европейската комисия платформа има за цел преодоляване на тази трудност. Достатъчно е потребителят да подаде жалба чрез платформата, която автоматично идентифицира компетентния орган за АРС. Ето защо, компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз публикуват на платформата, информация за наличието на органи за АРС в съответната страна.

За да подадат жалба, потребителите трябва да попълнят електронен формуляр. Той е достъпен на платформата за ОРС като информацията, която предоставят е достатъчна да определи компетентния орган за АРС и включва:

 • информация дали жалбоподателят е потребител или търговец;
 • име и електронен адрес и географски адрес на потребителя;
 • име, електронен адрес и географски адрес на търговеца;
 • име, електронен адрес и географски адрес на представителя на жалбоподателя, ако е приложимо;
 • език(езици) на жалбоподателя или представителя, ако е приложимо;
 • език на ответната страна, ако е известен;
 • вид на стоката или услугата, за която се отнася жалбата;
 • информация дали стоката или услугата е била предложена от търговеца и поръчана от потребителя чрез страницата в интернет или други електронни средства;
 • цената на закупената стока или услуга;
 • датата, на която потребителят е закупил стоката или услугата;
 • информация дали потребителят се е свързал директно с търговеца;
 • информация дали спорът вече се разглежда или е бил разглеждан от структура за АРС или от съд;
 • вид на жалбата;
 • описание на жалбата;
 • структурите за АРС, които търговецът е задължен да използва или се е ангажирал да използва съгласно член 13, параграф 1 от Директива 2013/11/ЕС, ако са известни.

Достъпът до платформата може да бъде осъществен на страниците на Комисия за защита на потребителите и Европейския потребителски център – България.

Европейският потребителски център е контактна точка за България в мрежата на звената за контакт за онлайн решаване на спорове. Той съдейства на потребителите да получат достъп до съответния компетентен орган за решаване на спорове в друга държава-членка.