ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за лични данни

Този документ съдържа Политиката за защита на личните данни и е неразделна част от Общите условия. В случай, че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате сайтовете на ДРЕХИ БГ ООД

При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 18 юли 2022

С цел предоставянето на услуги, осъществяване на продажби и последващо обслужване и изпълнение на договорни задължения в сайтовете на ДРЕХИ БГ ООД. с адрес на управление: ул. Хан Кубрат 7а, Варна 9000, ЕИК: 203687338 обработва данни на физически лица в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни ДРЕХИ БГ ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само,

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Въведение

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от ДРЕХИ БГ ООД

Със посещението на сайтовете на ДРЕХИ БГ ООД Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е ДРЕХИ БГ ООД  дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 203687338, със седалище и адрес на управление: ул. Хан кубрат 7а, Варна 9000;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цели на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, клиентите и партньорите на ДРЕХИ БГ ООД;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Данни

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

Попълвани и изпращани от Вас форми

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Например:

 • когато създавате профил на уебсайтовете на ДРЕХИ БГ ООД, Вие ни предоставяте лична информация. Включително имената си, телефонен номер, адрес и електронна поща.
 • когато закупувате артикули и стоки от нашите онлайн магазини Вие ни предоставяте лична информация. Включително имената си, телефонен номер, адрес и електронна поща.

Данни, събирани чрез наблюдения

Понякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни.

За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение. Например мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, HTTP GET/POST протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви.

Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите на партньора, можем да получим данни от трети страни. Например данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook.

Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме.

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайтовете ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.

Бисквитки

ДРЕХИ БГ ООД използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете.

Повече информация за политиката на ДРЕХИ БГ ООД по отношение на бисквитките може да намерите тук.

Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите

Обичайно, събираме следните данни:

o          Вашите имена;

o          Потребителско име;

o          Парола;

o          Мобилен телефон;

o          Адрес на електронна поща;

o          Град;

o          Адрес за физическа доставка

o          Данни за кореспонденция с Вас

o          Банкова / платежна информация

Данни, събирани чрез наблюдения

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:

o          IP адреса, от който правите посещението;

o          Идентификатор на браузъра Ви;

o          Идентификатор на мобилното Ви устройството;

o          Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;

o          История на поведението Ви – посетени страници на сайта на ДРЕХИ БГ ООД, време прекарано на тях, закупени продукти и други;

o          Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;

o          Вашите търсения;

o          Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видяни реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други;

o          Вашите коментари.

За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя.

Данни, получени от трети страни

В зависимост от източника на данни, това включва:

o          Основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане;

o          Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;

o          Вашият контакти и начина Ви на свързаност с тях.

Специални категории (чувствителни) данни


Дейността на ДРЕХИ БГ ООД и предоставените на сайтовете функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате  под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:
– данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
– документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

ДРЕХИ БГ ООД няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайтовете се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.
Други данни
ДРЕХИ БГ ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

Цели на обработване информацията

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на сайтове ни

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители. Да Ви покажем по-добре съдържанието. Да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и ДРЕХИ БГ ООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по поръчка, доставка, рекламации и др. подобни, както и свързани услуги предоставяни на сайтовете на ДРЕХИ БГ ООД

За запазване и достъп до информация

Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, ДРЕХИ БГ ООД ще може да изпълни някоя от другите описани цели.

Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.

Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели.

За персонализиране и профилиране

Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

Целите, преследвани от ДРЕХИ БГ ООД са: осигуряване на по-добро преживяване на потребителите на сайтовете, мобилните апликации и услугите на ДРЕХИ БГ ООД, чрез показване на релевантни реклами.

За измерване

Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За да Ви информираме за игри и промоционални оферти

За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

За обработване на личните Ви данни, включително предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на ДРЕХИ БГ ООД, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор

За целите на планиране, отчетност и статистика

За целите на планиране, отчетност и статистика означава всяка операция по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати, както и за подготовка, реализиране и проверка на планове и резултатите от тях.

За маркетингови цели

За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.

За осъществяване на дейноста

ДРЕХИ БГ ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Общите условия, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за  предпродажбено обслужване, запитвания, искания и др. подобни;
 • Цели необходими за изпълнение на договори за продажба, сключване, потвърждаване, обработка, доставка и др. подобни
 • Цели, необходими за следпродажбени задължения, искания, рекламации, гаранции и др. подобни
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на ДРЕХИ БГ ООД и/или трети лица  Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайтовете от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път.
 • Приемане и обработване на получени поръчки, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ДРЕХИ БГ ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.


Законови задължения


Целите, свързани със спазване на законови задължения на ДРЕХИ БГ, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на ДРЕХИ БГ да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Правно основание за използване информацията 

Основанието за обработването на Лични данни на Клиента е преди всичко необходимостта от изпълнението на договор, по който е страна или необходимостта от предприема не на действия преди сключването му (Член 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД). Това важи преди всичко за Лични данни, предоставяни във формуляра при регистрирането на Акаунт, подаване на Поръчки и сключване на Договор за продажба или извършване на Резервации в Онлайн магазина, както и абониране за Бюлетина. Също така, в случай че Лични данни ни бъдат предоставени във връзка с оплакване на Клиента. Правното основание за обработването им е необходимостта от изпълнение/ обслужване на договора за продажба за рекламираните стоки.

В случай на операции по обработване на данни за посочените маркетингови цели, с изключение на онези, изпълнени като част от Бюлетина, функциониращ въз основа на регламента, основанието за това обработване е изпълнението на целите, възникнали от легитимните интереси, които Администраторът или неговите сътрудници искат да постигнат (Член 6, ал. 1, б. f) от ОРЗД), но в този случай неговите сътрудници не участват в обработката на на данните на Клиента. От друга страна, представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), основани само на автоматизирано обработване, включително профилиране, съобразени в максимална степен с предпочитанията на Клиентите, които могат значително да повлияят на Вашите потребителски решения, се базират на доброволното съгласие на Клиент (Член 6 (1) (a) от ОРЗД). Това обаче важи само за пълнолетни Клиенти.

За (други) цели, Личните данни на Клиента могат да се обработват въз основа на:

 • доброволно дадени съгласия, напр. лица, които се включват в конкурси, лица, които използват формулярите за контакт (Член 6 (1) (a) от ОРЗД)
 • приложимия закон, когато обработването е необходимо за изпълнението на законно задължение на Администратора, напр. когато се базира на данъчни или счетоводни нормативи, Администраторът изпълнява договори за продажба (Член 6 (1) (c) от ОРЗД);
 • необходими за цели, различни от посочените по-горе, в резултат на легитимни интереси на Администратора или трето лице, по-специално с цел определяне, предявяване или защита по претенции, пазарни или статистически анализи (Член 6 (1) (f) от ОРЗД).

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем. За срок не по-дълъг от необходимото за осъществяване на дейността, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данниПериод на съхранениеПоясненияРегистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес, телефон, адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрациятаДанните Ви идентифицират като страна по Договора за продажба и/илипредоставяне на услугите . С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.Абонаменти за известия (имейл адрес, критерии)За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунтаСайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунтаТози лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)За период до 1 /една/ годинаСървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обажданияКорeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.БисквитиДо 6 /шест/ месеца от последното ползване на УслугитеЗа описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган. Е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Грижа за данните

Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1) (наричан също: „ОРЗД„) и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните – законовите клаузи относно защитата на личните данни. Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: „Лични данни“). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.

Администраторът предприема специални мерки, за да защити интересите на хората, за чиито данни става въпрос и по-специално осигурява, че данните, събирани от него:

 • – се обработват в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен за субектите на данни начин;
 • – се обработват за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и впоследствие не се обработват по начин, който не съответства на тези цели;
 • – са подходящи, целесъобразни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват;
 • – са точни и актуално, когато е необходимо;
 • – се съхраняват във формат, който позволява идентификацията на субектите на данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните;
 • – се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност за Личните данни. Включително защита срещу неоторизирано или незаконосъобразно обработване и случайно погиване, унищожаване или повреждане посредством подходящи технически или организационни мерки.

Както бе посочено във въведението, съзнавайки важността на личните данни за Клиентите, Администраторът защитава не само потребители, които посещават Онлайн магазина или използва Приложение, но и Клиентите, предоставили свои лични данни на Администратора, използвали други комуникационни канали, т.е.:

 1. уебсайта https://www.facebook.com и всякакви други уебсайтове, носещи марката на или носещи заедно и марката на Facebook (включително под-домейни, международни версии, джаджи (widgets) и версии за мобилни телефони), чиито принципи на работа се базират на правилата, достъпни по-специално на https://www.facebook.com/legal/terms, предоставени от Facebook Inc., или съответно Facebook Ireland Limited (наричана по-долу „Фейсбук услуга“), включително и посредством функцията Водещи Facebook Реклами , предназначени за директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора. Правилата за защита и използване на Личните данни от страна на Фейсбук услугата са достъпни например на https://www.facebook.com/policy.php. Администраторът няма влияние върху съдържанието на правните регламенти на Уебсайта на Facebook, включително и относно Личните данни.
 2. приложения, позволяващи да се организират рекламни кампании, включително конкурси, да се провеждат от Администратора на Уебсайта на Фейсбук.
 3. Достъп до информация

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон. ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган. когато сме получили Вашето изрично съгласие за това. когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ДРЕХИ БГ и/или други потребители.

Ние понякога разкриваме вашата лична информация на трети лица – Партньори на ДРЕХИ БГ ООД. Включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори. Включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи услуги на ДРЕХИ БГ ООД като Спедиторски и куриерски фирми. Счетоводители и счетоводни предприятия. Одитори и Одиторски предприятия. Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти. Нотариуси. Рекламни и ПР агенции. Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.

Вашите права

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

o          Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

o          Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

o          Право на достъп до личните Ви данни;

o          Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

o          Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

o          Правото на преносимост на данните;

o          Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;

o          Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

o          Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Използване на данните Ви, за връзка с Вас

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:

o          да Ви уведомим за промени в политиките на ДРЕХИ БГ ООД и настоящите правила;

o          да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба;

o          да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на ДРЕХИ БГ ООД;

o          за маркетингови цели;

o          за да Ви изпратим подходящи предложения за продукти и услуги

o          за да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални

Никога няма да се свържем с Вас, за да поискаме паролата от Вашия акаунт.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ДРЕХИ БГ ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни. Не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните :

Адрес за кореспонденция: Хан Кубрат 7а, Варна 9000
Имейл: info@kidmag.eu

Нашите уебсайтове използват „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” на нашите уебсайтове и това как да ги управлявате, прочетете нашата „Политика за Бисквитки”.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 18.07.2022 г.

ДРЕХИ БГ ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. ДРЕХИ БГ ООД ст, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.