детски дрехи KIDMAG

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между: 

ДРЕХИ БГ е  Дружество с ограничена отговорност, регистрирано в град Варна, 

ЕИК: 203687338, 

седалище и адрес на управление: 9000 гр.Варна, Хан Кубрат 7а

телефон : 0876205999

e-mail: info@kidmag.eu

 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,от една страна,

и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин с уникален адресна сайт с домейн име: Kidmag.eu

За краткост по долу kidmag.eu се нарича УЕБСАЙТ или САЙТ.

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:

Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.
Профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством който той се индивидуализира в САЙТА.
Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки и услуги.
Нюзлетър” („newsletter”) е редовно дистрибутирана публикация относно теми,  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.
Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.
Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите, на което осигурява, автоматична обработка на данни.
IP Адрес„ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Лични данни –означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД”).
Наложен платеж  означава наложен платеж като Пощенски Паричен Превод (ППП) по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Общи условия  означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

ОБЩИ

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите в електронен магазин kidmag.eu стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува на САЙТА:

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

– продажната цена, с включени всички данъци и такси, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

– правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по “Закона за защита на потребителите”;

– периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

– минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

– всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва да попълни електронната  форма, намираща се на САЙТА. 

При попълване на форма  Потребителят е длъжен да предостави верни данни, като ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя  са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие достъпа на Потребителя до САЙТА. Преди извършване на изявлението Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация.

Чл.4. С попълването на електронната форма  Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани чрез САЙТА.

Чл.4.1. С приемането на Общите условия Потребителят дава съгласие да получава е-мейл кореспонденцията, информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез е-мейл, sms и по всякакъв електронен път.  

В случай че Потребителят не желае да получава е-мейл кореспонденция, рекламен Бюлетин или известия по електронен път. Може да се откаже във всеки един момент като информира Доставчика, чрез е-мейл на info@kidmag.eu с тема Unsubscribe.

Чл.5.  Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количка”, обозначен срещу съответна стока.

Последвано от определяне на количеството на стоката, данни за получателя, начина на плащане, място и метод на доставка. Съгласие с “Общи Условия” ,”Политика за защита на личните данни” и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “ПОРЪЧКА”.

При извършена заявка електронният магазин  уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна. За Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността и наличността на заявената стока от Представител на САЙТА.

 Достъп до история поръчките се получава след като се въведе валидно потребителско име и парола и натисне виртуалния бутон “ВХОД

Чл.5. 1. Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен след потвърждаване на поръчка от страна на Доставчика. Потвърждаването на сключен с Доставчика договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Чл.6. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Всички представени на САЙТА цени са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.

Представените на САЙТА цени са крайни и включват всички данъци и такси. Без цена за обработване, доставка и такса наложен платеж – посочени отделно, в случай че се дължат .Потребител желаещ да заплати цената в чуждестранна валута, предприема действия по уговаряне с Представител на САЙТА за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валутa.

Чл.7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по следните начини: Пощенски Паричен Превод, банков път, картово разплащане или по друг начин. Потребителят се задължава да заплати продажната цена, пощенските, куриерските или транспортните разходи, свързани с нейната доставка.

възможности за плащане:

Онлайн с карта през системата на MyPOS

При онлайн плащането с карта се изисква да въведете 3D парола за безопасност. Паролата можете да получите от обслужващата Ви банка. Видовете банкови карти, които приемаме са: Visa и MasterCard.

С Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод (ППП)

Заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка. Тази услуга Ви дава още възможност да получите своя платежен документ при доставка на място. Начислява се допълнителна такса съгласно тарифата на Доставчика.

Банков път с платежно нареждане или онлайн. 

Необходимо е да направите превод на сумата  на направената поръчка по фирмената сметка на магазина. Поръчката Ви ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод.

Можете да заплатите Вашата поръчка по следната банкова сметка: 

Получател: ДРЕХИ БГ ООД

IBAN сметка: BG80INTF40015025606138    BIC: INTFBGSF

Е Pay

Сигурно и надеждно плащане гарантирано от EPay.bg. Комуникацията е през протокол, който гарантира защитата на данните и плащането. Възстановяването на суми платени с EPay става по акаунта от който е платено, освен ако Потребителя не се е съгласил на друго.

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. При плащане с банков превод цялата дължима сума по поръчката трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж чрез ППП, да заплаща на Доставчика авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж ППП“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката, цената за обработване, доставка и такса наложен платеж) и овластява куриера да предаде сумата за цена на стоката и всички разходи по доставката, обработката и плащането на Доставчика от негово име и за негова сметка.

ВАЖНО !!! При плащане с наложен платеж, банков превод или MyPOS може да Ви бъдат начислени такси/комисионни, определяни едностранно от съответния доставчик на услуга, банка/финансова институция.

ВАЖНО!!! Съгласно чл113, ал4 ЗДДС издаването на фактура или корекция по фактура се извършва до пет дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Доставчикът няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

ВАЖНО !!! Когато цената е договорена с отстъпка, използването на бонус точки, карти подарък, ваучери и др. подобни не е приложим

Чл.7.1. Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.


Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт. Доставката е на посочения от Потребителя адрес в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на САЙТАи Потребителя.

Чл.8. 1. Закупените продукти се доставят посредством услугите на куриер с пощенска услуга , с които онлайн магазинът си партнира. Цената на куриерската услуга и всички свързани разходи са за сметка на Потребителя.

Чл.8. 2. Цената на доставката не е фиксирана, тя се изчислява автоматично от интегрираната системата на куриерските фирми. По време на поръчката Ви цената се изписва в модула за доставка. Можете да се ориентирате за точната стойност на доставката на Вашите продукти преди да сте финализирали поръчката си.

Чл.9.Срокове на доставка. Продуктите в нашия онлайн каталог са с ДОСТАВКА в рамките на до петнадесет работни дни. Допустимо удължаване на срока на доставка при непредвидени обстоятелства пет работни дни. За населените места, които се обслужват по график от куриера, доставката се oсъществява спрямо сроковете на доставка на куриера. Поръчките от събота и неделя се обработват в понеделник.

Чл.9.1. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя.

При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.

Д си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика / куриера, договорът за продажба автоматично се прекратява. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

В случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни данни, Доставчикът /куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката.

Чл.10. Фактическата власт над стоката се прехвърля на Потребителя  след получаването от Доставчика или на негов представител на покупната цена.

ДОСТАВЧИКА

Чл.11Доставчикът има право:

– да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

– да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;

– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията.

И всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Чл.12Доставчикът:

– полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

– не носи отговорност за непредоставяне на достъп, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките, при обстоятелства извън неговия контрол;

– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения. Както и за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

– доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;

– не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси;

– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.13Потребителят се задължава:

– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;

– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

– да получи стоката;

– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;

– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола. Както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Чл.14Потребителят има право на:

– достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания.

– да получи в пълен размер заплатените и получени от него суми, без разходите за доставка, в случаите на недължимо платено;

РЕКЛАМАЦИИ

Чл.15. Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа. В случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.

Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) . Електронен адрес за жалби: info@kidmag.eu Телефон: 0876205999

Чл.16. Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

Когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Доставчика стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, етикети, документи и разписка за платен ППП / фискален бон.

Правото на отказ се упражнява само след недвусмислено уведомяване за това.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, можете да нaмерите ТУК

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Доставчика рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Стоките следва да се изпратят :

– до офис на Спиди 214 Варна, Възраждане, ул. Здравко Чакъров 1

Пратки изпратени без недвусмислено заявление за упражняването на правото на отказ от договора от разстояние  ще бъдат връщани на подателя, като всички разходи и рискове свързани с това са за сметка на подателя.

Суми се изплащат само след получаване на стоките или след получаване на надеждно доказателство, че стоките посочени в заявлението за упражняване правото на отказ са изпратени във вид отговарящ на посоченото в настоящите условия.

Чл.17Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове. 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК

На телефон 0876205999 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Чл.18.Потребителят се задължава:

– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на УЕБСАЙТА, и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение, да спре достъпа на Потребителя до потребителския му профил. Както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя.

В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.19. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Чл.20.Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. Заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл.21. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

  • преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина;
  • с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора;
  • в други, предвидени в закон случаи.

Чл.22. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи. Включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор. Нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.23. Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите потребители винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме  Политика за защита на личните данни. Тя обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политиката за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на САЙТА.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обменяни между фирмите от групата на Доставчика.

Чл.24. Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.

Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват само за срока и за целите, за които са предоставени.

Чл.25.Какви лични данни събираме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация. Включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Чл.26Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е да ги използваме за да изпращаме съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

Чл.27.Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Чл.28Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Чл.29.Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват. След което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Чл.30.Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@kidmag.eu.

С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта. Запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок. В случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Чл.31. Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове, които се запазват във Вашият браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Чл.32. Други

Доставчикът се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности и цени е валидна само към момента на представянето ѝ. Доставчикът си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.

Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.

При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Доставчика преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено. В противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат тези условия, както и акаунти използвани не по предназначение, ще бъдат заличени.

Чл.33. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.34Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него,включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Варна.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение. В случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.

По искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд в гр. Варна, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК.

Чл.35.Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Актуализация

Доставчикът може периодично да актуализира настоящите Общи условия. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. За извършване на промените Доставчика се задължава да уведоми Потребителя като публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали преди датата на промяната.

Неразделна част от тези общи условия:

–  Политика за защита на личните данни

–  Политика за бисквитките

–  Доставка